Do Křižan přišel Josef Vacke v roce 1946 v reakci na výzvy úřadů, které musely řešit problém opuštěných Sudet. Pražští umělci se tak stali národními správci objektů, které jejich původní obyvatelé museli opustit, a snažili se kulturně pozvedat malou obec. Národními správci se stalo asi padesát členů spolku Pražský Aleš, kteří měli za úkol opravit a uvést do obyvatelného stavu zpustošené nemovitosti a také zamezit jejich dalšímu rozkrádání. Ustanovili proto Družstvo národních správců při SVU Aleš v Praze a v domě č.p. 191 založili Dům Mikoláše Alše. Alšané se všemi prostředky snažili sžít se s místním obyvatelstvem, jak však vyplývá z dochovaných archiválií, nebyli zde příliš vítáni. Pořádali v Křižanech výstavy, přednášky, koncerty a snažili se zapojit i místní mládež. V roce 1948 vzniklo v Křižanech z podnětu Pražského Alše Kulturní družstvo, jehož předsedou byl zvolen Adolf A. Zahel, za spolupráce rolníků a umělců byla založena místní knihovna Klementa Gottwalda, dále loutkové divadlo a Josef Vacke se ujal mládeže v recitačním sboru. Členové Pražského Alše pobývali v Křižanech někdy i šest až osm měsíců v roce, stále se však setkávali s problémy a překážkami, které souvisely s jejich funkcí národních správců. V roce 1950, kdy se z Pražského Alše stala IV. skupina pražského krajského střediska SČSVU, došlo také k ukončení činnosti Kulturního střediska, jehož členům byl nabídnut vstup do rodícího se Jednotného zemědělského družstva v Křižanech. V tomto roce se někteří z Alšanů stali vlastníky spravovaných nemovitostí a jejich činnost národních správců tak byla ukončena. Od roku 1952 již nebyla vyvíjena taková výstavní činnost jako v letech předchozích a dům byl nejspíše otevřen pouze případným zájemcům o zhlédnutí stálé expozice. V souvislosti se zrušením spolku v roce 1956 došlo k předání Domu Mikoláše Alše Českému fondu výtvarných umění. Fond však o dům nejevil zájem a ten proto postupně chátral. Ač někteří Alšané v Křižanech i nadále pobývali, nemáme zprávy o tom, co se s domem dělo dále. Nejspíše postupně chátral a nakonec byl zbourán, dnes se v jeho místech nachází parčík. (převzato z diplomové práce: JURÁSKOVÁ, Veronika. Historie spolku Pražský Aleš (1946-1968) a tvorba jeho členů. Olomouc, 2011. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta)

Josef Vacke byl jedním z Alšanů, kteří i přes náhodné rozpory s místními obyvateli, zůstává Křižanům věren. Vlastní chalupu č.91. Po zániku Alšova domu se k němu přestěhovává malířka Lucie Klímová. Společně pečují o malou zahrádku okolo chalupy plnou květin, vycházejí do terénu malovat kouzelné pohledy na podještědskou krajinu střídavě s květinami, které si natrhali na zahrádce. Na podzim pravidelně sklízejí jablka ze stromů a posílají je do Prahy přátelům a známým. V poklidu tak skromě a střídmě tráví převážnou část roku v přírodě, věnujíce se pouze malování, procházkám a péči o zahrádku. O skromnosti jejich žití svědčí minimální vybavení (původní) chalupy: suchý záchod, bez studny s vodou pouze z potoka, lůžko za zástěnou na slamníku vycpaném slámou (jako na vojně) - tak jsem se setkal s chalupou Mistra, když jsem poprvé v roce 1962 přijel do Křížan. V domácnosti oběma malířům, podobně jako v Praze, vypomáhala paní Boženka Škodová. Když v roce 1961 v Křížanech umírá Lucie Klímová, prosí Boženku, aby se o Pepíčka postarala. Paní Boženka, která je od roku 1950 vdovou, se tak stává druhou družkou Mistra. Pobyt na chalupě v Křížanech je pro Josefa Vacke velmi inspirujícím. Svědčí o tom mnoho krajinomaleb, které nám zanechal. Nejraději maluje pohledy do kraje od Ještědu. Stojan si staví pod Semerinkem, na cestě k nádraží pod Malým Ještědem nebo na družcovských polích. Nejvíce ho přitahují dozrávající obilná pole svojí jásavou žluto-oranžovou barvou. K zimním námětům se Mistr dostává až později, kdy na chalupu s novou rodinou zajíždí i v zimě. Nelze pominout i kytice, které Josef Vacke namaloval v Křížanech. Péče, kterou věnuje květinovým záhonům, se promítá do jeho obrazů. Největší chloubou jeho květinové zahrádky je lilium tygridum, se kterými bylo možno se setkat pouze u něho.(http://www.josefvacke.eu/podjestedi)


Podzim v Křížanech

1959, olej na plátně, 72 x 99 cm, rámováno, značeno vpravo dole: Jos. Vacke 59,

Hledáme

Více o autorovi

Share |

přidat příspěvek